7 healthy vegan protein smoothie recipes: Blueberry Oatmeal Protein Smoothie